Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z výroční schůze FCB Panteři 956 ze dne 24.4.2014

Zápis z výroční schůze FCB Panteři 956 ze dne 24.4.2014

Místo schůze - jídelna ZŠ Jesenická 10 čas 17.30hod

Body jednání :

1) zahájení schůze a volba orgánů schůze a prezence rodičů členů

2) projednání bodů stanov a oznámení změn ve výboru

3) finanční uzávěrka účetnictví 2013/2014 plán rozpočtu

4) zavedení bankovního účetu

5) volba nových členů výboru a přijetí změn ve výboru

6) sponzoring a dotační tituly města, kraje, ČFbÚ

7) návrh změny registračních poplatků a členských příspěvků členy

8) plán soutěže a registrace družstev  mladších a starších žáků a odhlášení elevů pro rok 2014 / 2015 v Moravskoslezské lize v ČFbÚ

9) nákup dresů pro družstva z dotace firma Fides (mladší + starší ž., elevy - p.Vlach)

10) školení trenérů přípravky a elevů p. Kutlák a p.Vlach Olomouc 7.6.2014

11) Diskuse

12)Závěr

Členskou schůzi svolal výbor občanského sdružení FCB Panteři 956 Bruntál svou pozvánkou ze dne 29.3.2014.
 
1. Zahájení
Členskou schůzi zahájil v 17.30 hodin pověřený předseda sdružení Mgr. Jakub Šimůnek, když konstatuje, že členské schůze se účastní 12 členů a členská schůze je usnášeníschopná. Program jednání byl členům doručen v pozvánce.

Dotyční zástupci členů se podepsali do prezenční listiny. 9 Členů se omluvilo z pracovních důvodů.

2. Volba orgánů členské schůze

Přikročeno k volbě orgánů členské schůze, do kterých byli navrženi:
 
jako předsedající schůze:                   Mgr. Jakub Šimůnek
jako zapisovatel:                                            Kateřina Kubičíková
jako ověřovatel zápisu:                                 Jan šimůnek
všichni shora uvedení se svým navržením souhlasí.
 
Výsledek hlasování:
 
PRO                          12                          PROTI  0                          ZDRŽEL SE  0
Návrh BYL přijat
 
3. Finanční uzávěrka za období 2013 / 2014
Zprávu o činnosti za uplynulé období přednesl předseda sdružení. Současně požádal, aby členská schůze vzala zprávu na vědomí.
 
Výsledek hlasování:
 
PRO                  12                                  PROTI          0                                       ZDRŽEL SE 0
Členská schůze BERE zprávu o činnosti za uplynulé období na vědomí.

4. Zavedení bankovního účtu u ČSOB

PRO 12 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

5. Projednání změn ve výboru a volba dvou nových členů

Předsedou sdružení po odchodu Mgr. M. Šimůnka je zvolen Mgr. Jakub Šimůnek

pro 10      proti 0    zdržel se 2

Místo pokladníka za ( Jana ŠImůnka) zvolena K.Kubičíková

pro 10 proti 0 zdržel se 2

Do výboru dále nově přijati Ing. Jan Meca a Dita Vlachová

pro 12  proti 0  zdržel se  0

Do kontrolní komise zvoleni paní Skalická, pan Wepper, pan Kutlák

pro 9 proti 0  zdrželi se 3

6. Schválena žádost o dotaci města, podklady připraví J.ŠImůnek , J.Gojná a J.Meca.

Přednesení dotačních titulů z ČFbÚ a podmínek čerpání dotačních titulů z Moravskoslezského kraje přednesl Mgr. Šimůnek J. Možná spolupráce s programy podpory MAS a Euroregionu Praděd, spolupráce s městem Prudnik  prostřednictvím Wojciech Fischer.

pro 12  proti 0  zdrželi se 0

7. Návrh změny plateb členských příspěvků a poplatků do ČFbÚ

Členská schůze navyšuje na základě předešlé zkušenosti členské příspěvky z 1600Kč (2013/2014) na 2000Kč (2014/2015) za rok. Dále členská schůze stanovuje povinnost hráčům uhradit registraci do ČFbÚ z vlastních prostředků.

Pro 10 proti o zdrželi se 2

8. Registrace a odhlášení družstev FCB Panteři 956 v Moravskoslezské lize pro rok 2014/15

Členská schůze pověřila předsedu oddílu Mgr. J.Šimůnka k registraci 2 družstev do Moravskoslezské ligy pro rok 2014/2015 a to v kategorii mladší žáci a starší žáci. Dále členská schůze schválila zrušení registrace pro družstvo elevů pro rok 2014/2015 v MS lize.

Pro 12  proti  0  zdržel se 0

9. Usnesení členské schůze k nákupu dresů

Členská schůze pověřuje předsedu oddílu J.Šimůnka k uzavření smlouvy za účelem pořízení sportovních dresů a to z prostředků dotačních či sponzorských darů oddílu.

Členská schůze bere na vědomí, že dresy pro družstvo Elevů a přípravky zajistí na vlastní žádost po schválení výborem p. Aleš Vlach na náklady členů družstev Elevů a přípravky.

Pro 12   proti 0  zdržel se 0

10. Členská schůze pověřuje předsedu oddílu k zajištění dotačních prostředků k vyškolení trenérů s licencí ČFbÚ. Ke školení se hlásí p. Kutlák a p. Vlach.

pro  12  proti  0  zdržel se 0

11. Diskuse

Členská schůze se dohodla na změně podmínek dopravy hráčů- dětí.

Projednána povinnost rodičů dopravit své děti členy a hráče k utkání Moravskoslezské ligy na vlastní náklady po dohodě s vedením sportovních družstev mladších a starších žáků. Povinnost trenéra informovat rodiče o rozpisu utkání MS ligy 2014/2015 a rodiče zavazuje k dopravě dětí na místo konání akce v den a hodinu určenou rozpisem. Dále rodič je povinnen informovat trenéra minimálně 5 dní předem o neúčasti hráče v MS ligy na konkrétním turnaji na utkání a řádně hráče omluvit.

Platba členských příspěvků pro rok 2014/2015 se bude platit předem a to minimálně 50% tj. 1000Kč do konce měsíce července na účet číslo: 263456739/0300 VS prvních 6 čísel RČ a do zprávy pro příjemce uvést příjmení hráče.

Předseda zajistí prostory k tréninku minimálně 2x týdně.

Pro družstvo přípravky a Elevů se zavazuje oddíl prostřednictvím předsedy k organizaci minimálně 4-6turnajů během víkendu v rámci jednodenního turnaje. Akci uspořádají trenéři A.Vlach a F. Kutlák po dohodě s výborem.

 

12. Závěr

Schůzi ukončil předseda J Šimůnek ve 20.32 hod.

 

Podpis předsedy sdružení :  Mgr. Jakub ŠImůnek

Podpis zapisovatele :              Kateřina Kubičíková

Popdips kontrolora zápisu:    Jan Šimůnek